Sadašnje mogućnosti luke

Reka Tisa dobila je status međunarodnog vodnog puta, te je plovilima svih zastava slobodna plovidba rekom Tisom.

Ukinuta je Saglasnost za uplovljenje stranih plovila u Tisu i plaćanje pripadajućih taksi Ministarstvu Saobraćaja, a ne postoji ni obaveza upotrebe domaćeg gurača i domaćeg pilota.