Poziv za Vanrednu sednicu skupštine akcionara Luke Senta a.d. Senta koja će se održati dana 23.12.2016.

 

Poziv za Vanrednu sednicu skupštine akcionara koja će se održati 23.12.2016.

Zapisnik sa Redovne sednice skupstine akcionara održane 17.06.2016.

Predlog odluke o prestanku poslovne saradnje sa izabranim revizorom za 2016 godinu

Predlog odluke za izbor revizora za 2016 godinu

Punomoćje za vanrednu skupstinu 23.12.2016.

Formular za glasanje u odsustvu  za vanrednu skupstinu 23.12.2016.